DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument FF3 – Studieretningsopgaven (SRO)

SRO-oversigt - ligesom før ...

Omfang

Stort.

Periode

December-januar i 2.g (vejledning i december).

Ansvarlige lærere

Mindst en studieretningsfagslærer. Bemærk ALLE fag kan deltage som andet fag - dette gælder også fag på C-niveau. Hvert klasseteam kan udbyde 1-2 opgaveformuleringer med inddragelse af op til to andre fag.

Overordnede formål/præsentation af FF3

De indgående fags lærere tilrettelægger et flerfagligt undervisningsforløb som optakt til elevernes arbejde med SRO’en. I forbindelse med dette forløb får eleverne udleveret en flerfaglig opgaveformulering, som skal besvares skriftligt. I forbindelse med SRO’en er der skemalagt to skrivedage.

Den mundtlige prøve, der knytter sig til studieretningsopgaven afvikles i januar. Her skal eleven formidle sin opgaves flerfaglige indhold og gøre sig metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser over sit arbejde og arbejdsproces. Fremlæggelsen har desuden til formål at sikre opgavens autenticitet.

Kompetencemål (herunder basal videnskabsteori)

I det flerfaglige undervisningsforløb, der fungerer som optakt til SRO’en, tydeliggøres fagenes særlige kendetegn ved inddragelse af videnskabsteoretiske begrebspar.

Eleverne skal i SRO’en demonstrere, at de kan:
- besvare og konkludere på en stillet opgaveformulering
- udvælge relevante faglige metoder i besvarelsen af opgaveformuleringen
- delvist selv finde og inddrage relevant materiale
- beherske den større skriftlige opgave og dens delementer som genre i de indgående fag
- forberede og modtage vejledning.

Læreplanens faglige mål

Eleverne skal kunne:
- demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
- beherske relevante faglige mål i de indgående fag
- anvende de faglige kompetencer, som er relevante i forhold til problemstillinge
- udvælge og anvende de relevante metoder
- udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
- demonstrere evne til faglig formidling
- besvare en stillet opgave fyldestgørende
- beherske fremstillingsformen i en faglig opgave.

Produktkrav

Eleverne skal udforme en skriftlig opgave på 6-8 sider, inkl. resumé på dansk. Indledningen er fokusområde.

Med udgangspunkt i den skriftlige opgavebesvarelse går eleven til individuel mundtlig prøve. Forinden udformer eleven et talepapir og medbringer dette. Ved prøven præsenterer eleven indledningsvist sin opgave og indgår efterfølgende i dialog. I fremlæggelsen såvel som i den efterfølgende dialog skal eleven gøre sig overvejelser over basal videnskabsteori, faglige metoder samt arbejdsproces.

VGLOG

Eleverne udfylder VGLOG som afslutning på forløbet. Eleverne skal i VGLOG skrive en refleksion på dansk. I denne refleksion skal eleven forklare og begrunde undersøgelsens valg metodisk såvel som videnskabsteoretisk med inddragelse af de videnskabsteoretiske begrebspar, som eleverne har tilegnet sig i de gennemførte FF-forløb i 1.g og 2.g. Refleksionen kan tage afsæt i følgende spørgsmål:
- Hvad undersøgte jeg i fagene? (fagenes genstandsfelter)
- Hvorfor undersøgte jeg dette? (fagenes formål)
- Hvordan undersøgte jeg dette? (fagenes metoder og teorier)
- Hvad fandt jeg ud af?

Refleksionen skal danne grundlag for elevens forberedelse til den mundtlige årsprøve.


Seneste opdateret: FF/06.09.2020/PG