DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument FF1 – DHO - dansk-historieopgaven

Omfang

Mellem.

Periode

April-maj.

Ansvarlige lærere

Dansk- og historielærere.

Overordnede formål/præsentation af FF1

Forløbet skal give eleverne en forståelse af de indgående fags genstandsfelter, videnskabsteoriske aspekter og faglige metoder.

Kompetencemål (herunder basal videnskabsteori)

Fagenes særlige kendetegn tydeliggøres ved inddragelse af videnskabsteoretiske begrebspar.

De skal kunne:
- skelne mellem diakron og synkron tilgang
- skelne mellem kvantitativ og kvalitativ empiri
- anvende disse begreber i en konkret sammenhæng
- besvare og konkludere på et stillet hovedspørgsmål
- udvælge relevante faglige metoder i besvarelsen af opgaveformuleringen
- delvist selv finde og inddrage relevant materiale
- beherske den større skriftlige opgave og dens del-elementer: resumé, indledning, redegørelse, analyse, diskussion, vurdering, konklusion
- forberede sig til og modtage vejledning
- formidle en større skriftlig opgave mundtligt (i hovedpunkter)
- udarbejde et talepapir til det mundtlige forsvar

Læreplanens faglige mål

Eleverne skal kunne:
- benævne, beskrive og forklare metodiske og basale videnskabsteoretiske begreber i forbindelse med behandling af en faglig problemstilling
- demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag
- udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder i afleveringen
- udvælge, bearbejde og strukturere relevant fagligt materiale.

Produktkrav

Eleverne skal udforme en skriftlig opgave på 6-8 sider, inkl. et resumé på dansk. Hvis eleverne skriver i par, skal opgaven være på 10–13 sider.

VGLOG

Som optakt til skriveperioden indkredser eleverne emne, søger materiale m.m. I den forbindelse udfylder eleverne en projektbeskrivelse i VGLog. Projektbeskrivelsen omfatter af følgende punkter/spørgsmål:

- Emne
- Hvad vil jeg gerne undersøge i de to fag?
- Hvordan vil jeg undersøge det?
- Hvorfor vil jeg undersøge det?
- Hvad forventer jeg at finde ud af?
- Materiale i dansk: Primærlitteratur (den tekst, der skal analyseres og fortolkes)
- Materiale i dansk: Sekundærlitteratur
- Materiale i historie: Kilder
- Materiale i historie: Baggrundsstof

Efter afleveringen af DHO’en skriver eleverne refleksioner over basal videnskabsteori og faglig metode som forberedelse til den mundtlige årsprøve. Det gør de ved at besvare de resterende spørgsmål i VGLOG:

- Hvad undersøgte jeg i fagene? (fagenes genstandsfelter)
- Hvorfor undersøgte jeg dette? (fagenes formål)
- Hvordan undersøgte jeg dette? (fagenes metoder og teorier)
- Hvad fandt jeg ud af?

Efter den mundtlige evaluering danner eleverne sig et overblik over den mundtlige feedback, de har fået ved at besvare følgende spørgsmål i VGLog:

- Hvilken feedback fik jeg på opgaven?
- Hvad skal jeg gøre anderledes, når jeg skal skrive en lignende opgave næste gang?


Seneste opdateret: FF1/12.03.2021/5. version/Ga & MS