DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Progressionsplan for årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:

2012     2013     2014    2015    2016

2012

AT nr.

Modul antal Kort beskrivelse Kompetencemål
'Eleverne skal kunne'

Produkt
+Arbejdsformer

Lærerenes Ansvar Lærerplanens
faglige mål
1
intro:
uge 8-9
afvikling i løbet marts
Min.
1 modul
pr.fag
Fokus: Det særfaglige perspektiv.
Altså de enkelte fags fokus på metode, som det er beskrevet i fagets læreplan.
Der indledes med et ½ moduls intro til AT generelt ved repræsentanter fra ATU.
Eleverne får udleveret en AT1-skabelon, hvor de selv udfylder, hvordan de enkelte fag har haft fokus på metode, empiri og teori.
…kende til tredelingen i fakulteter
(humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab)
.…kende til hvordan de enkelte fag forstår
nøglebegreber metode, empiri og teori.
 
(Meget gerne på baggrund af AT-håndbogen
(e-bog),
som alle elever får stillet til rådighed i februar 2014).
ATU opfordrer til, at eleverne
laver diverse småopgaver
eller øvelser som giver
praktisk erfaring med
anvendelse af de tre
 nøglebegreber.Udfyldt AT1-skabelon.
ATU-ansvarlige: PG+Sv

I relation til toning af studieretninger
anbefales det klasseteams,
 at der arbejdes  med et overordnet
 emne for den enkelte klasse.

Det er vigtigt, at lærerne tydeliggør for eleverne, når der arbejdes med AT1.

Introducerende
2
April-maj.
Evaluerings­dag i eksamens­perioden.
 

Lærerne beslutter sig for at arbejde med et emne,
som eleverne fordyber sig i.
Eleverne præsenteres for,  hvordan man formulerer underspørgsmål indenfor de medvirkende fag.
Fagekskursionen
i maj må meget gerne anvendes til AT2-forløbet.

 

…se to fags belysning af et emne.[2]
…kunne besvare metodisk funderede
underspørgsmål[3]

 til et emne og eventuelt selv kunne konstruere
 underspørgsmål ved anvendelse af fagenes  metode, tilgængelig) empiri og teori
(tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT1).
Underspørgsmål  konstrueres og besvares skriftligt. Mundtlig evaluering på en dag i eksamens­perioden.
Lærerne bestemmer selv evalueringsformen.
Der arbejdes i grupper med lærerkonstruerede underspørgsmål og eventuelt elev-konstruerede underspørgsmål.
Fokus på om under­spørgs­målene er relevante for emnet, og om de kan besvares med fagets / fagenes metode
ATU-ansvarlige: Sv +TM.

De involverede faglærere fastlægger tidspunkt for afholdelse, emne, underspørgsmål, det skriftlige produktkrav samt den mundtlige evalueringsform.

A

3
efterår
2013
10 Arbejdsdage på skolen med skriftligt arbejde.
Fagenes bidrag til belysning af en fælles sag[4] (hovedsageligt lærerkonstruerede sager)
konstruere underspørgsmål samt besvare disse (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT2)
…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til
eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT1)

.…konkludere på problemformuleringen/sagen
Eleverne får udstukket en lærerformuleret, tværfaglig problemformulering og skal selv konstruere og besvare
underspørgsmål
skriftligt.

Desuden skal eleverne skrive et metodeafsnit
 og komme med en konklusion på problemformuleringen, altså sagen.
ATU-ansvarlige: TM+Du

TK har koordineret hele årets AT.
De involverede lærere fastlægger
 en fælles sag og opstiller en tilhørende problemformulering.
I dette forløb skal de involverede fags lærere introducere eleverne til dokumentet
 ”AT-eksamen, den tredelte prøve”.

B,D

4
Studie-
rejseuge 12, 17.-21. marts 2014
18 Mange mulige arbejdsmetoder… selv formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og
 besvares underspørgsmål.  Der er også metodeafsnit som i AT3

mundtligt formidle fagligt stof på rejsen
med udgangspunkt i et oplæg/talepapir (vigtigt!): disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.
En del-synopsis
(synopsen er forkortet i antal af underspørgsmål,
ingen perspektivering og ingen spørgsmål til videre undersøgelse)

Mundtlig formidling af fagspecifikt stof.
ATU-ansvarlige: GJ+TM

I dette forløb skal de involverede
lærere introducere eleverne til
VGs synopsis skabelon

A,B,D

5 18 Dette forløb lægger op til årsprøven
(i eksamensperioden).
Synopsis kan udarbejdes i par,
 grupper eller individuelt alt efter behov.
MEN eleverne går til individuel årsprøve.
... leve op til alle læreplanens faglige mål

.… gå til vejledning.
Krav til og feedback på synopsis skal være samstemt med VGs officielle dokumenter
 om AT
(se AT3 & AT4)
Fuld synopsis med lærerevaluering
 på den færdige synopsis.

Efter synopsisudarbejdelse arbejder eleverne videre med udarbejdelse af talepapir (se også AT4).
ATU-ansvarlige: GJ+JB

De involverede lærere er ansvarlige for,
 at eleverne arbejder med ’det at gå til vejledning’.

Læreren skal modtage synopsis og give enten skriftlig eller mundtlig evaluering
 på denne inden AT6 (årsprøven).

A-E
alle faglige mål er i spil

6
Årsprøve
18 Årsprøven er individuel
og en direkte forlængelse af AT5
Se AT5 Den fulde synopsis fra AT5 danner grundlag for det endelige talepapir. ATU-ansvarlige: GJ+JB

En del af årsprøve­evalue­ring­en er også at give eleven feedback på talepapiret og det mundtlige oplæg.

Eleven får en individuel karakter.

A-E
alle faglige mål er i spil

7
AT-rejsen,
Uge 38 2013
  Tidligt i forrige skoleår er der blevet samlet mulige forslag til destinationer og fagkombinationer ind blandt skolens lærere.

Eleverne vælger mellem de af lærere fremlagte fag og destinationer.
3 vejledninger pr. elevgruppe før afrejse.

Synopsis og program for videre arbejde med underspørgsmål afleveres til vejlederne og uploades på VGadm senest mandag den 9. september (uge 37).

Lærere evaluerer synopsis med eleverne gruppevis på destinationen og diskuterer status for videre arbejde.

Fra lærernes side skal der planlægges fællesaktiviteter om formiddagen og eleverne arrangerer selv deres eftermiddagsaktiviteter.
... leve op til alle læreplanens faglige mål

.… gå til vejledning

.… perspektivere deres sag yderligere
og stille spørgsmål til videre arbejde.
Synopsis skrives i grupper af 2 eller 3, og der udtrækkes én til den mundtlige prøve, mens de andre gruppemedlemmer observerer.

Synopsis og program for videre arbejde med underspørgsmål afleveres inden rejsen.
ATU-ansvarlige: Du +PG

De involverede vejledere skal henvise til VGs officielle AT-dokumenter og alle faglige mål, og der rettes en særlig fokus på perspektiveringen og spørgsmål til videre arbejde.

Programmet for AT-rejsen afleveres (i elektronisk form) til Du og PG senest mandag den 9. september.

Eksamensgrupperne meddeles til Du pr. mail senest mandag den 9. september.

Evalueringstidspunktet fastlægges af Du. Som udgangspunkt bør hver gruppe evalueres. Ved evalueringen skal gruppen og eksaminan­den have feedback på tale­papiret og det mundtlige oplæg.

Der gives karakter for præstationen

A-E
alle faglige mål er i spil

8
eksamen
  Eleverne vælger fag+sag og går til vejledning hos lærere, afleverer synopsis og går til sidst til eksamen. alt Det hele ATU-ansvarlige: Du+PG

A-E
alle faglige mål er i spil

[1] Læreplanens faglige mål ses nederst i dokumentet.
[2]En sag har en endelig konklusion – dét har et emne ikke. En sag har en problemformulering, som via arbejde (og underspørgsmål) har en konklusion, mens et emne ”bare” kan være en belysning via forskellige aspekter indenfor sagen.
[3]Med dette forstås mere specifikke underspørgsmål, som skal besvares ved brug af tilgængelig empiri og fagets metoder
[4] En sag har en endelig konklusion – dét har et emne ikke. En sag har en problemformulering, som via arbejde (og underspørgsmål) har en konklusion, mens et emne ”bare” kan være en belysning via forskellige aspekter indenfor sagen.