DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument for AT5

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014   2015   2016
AT5-styredokument årgang 2015

AT5 styredokument

AT-faglige mål

I AT5 skal der arbejdes med alle de AT-faglige mål fra læreplanen:

-          (A) tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

-          (B) foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

-          (C) perspektivere sagen

-          (D) vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

-          (E) demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

Kompetencemål

leve op til alle læreplanens faglige mål. Dette er det første hele AT-forløb hvor alle kompetencer er i spil, så det skal ligne det endelige eksamensforløb mest muligt.

 … gå til vejledning. Eleverne skal bevidstgøres om hvordan man går til vejledning og hvad der skal til af forberedelse for at få mest muligt ud af den korte tid man har med vejlederen.

  … empirisøgning. Eleverne skal tilegne sig viden om generel informationssøgning, søgning i databaser og bibliotekssøgning.

Produktkrav

En fuld synopsis. Synopsis skal skrives inden for de rammer der er udstukket af ministeriet. Se yderligere synopsisvejledning i dokumentet ”AT eksamen den tredelte prøve”, som eleverne er introduceret til i tidligere AT-forløb

·   Eleverne skal selv udarbejde en tværfaglig hovedspørgsmål med tilhørende underspørgsmål skriftligt.

·   Efter synopsis­udarbejdelse arbejder eleverne videre med udarbejdelse af talepapir (se også AT4).

·   Læreren skal modtage synopsis og give en generel mundtlig evaluering på besvarelserne (det sidste modul i AT5-forløbet) inden AT6 (årsprøven). Den individuelle evaluering finder sted ved Årsprøven (AT6)

 

Organiseringen af AT5 – Rammer og praksis

Der tilføres 14 elevmoduler til forløbet. Indledningsvis faglige moduler, dernæst et metodemodul, efterfølgende og afslutnings skrivemoduler og endeligt et evalueringsmodul. (Modelforslag for modulfordeling ses nedenfor).

Bemærk: Der er IKKE elevtid til forløbet, men eleverne kan naturligt gruppevis udarbejde synopser i løbet af de 4 skrivemoduler. Da der ikke er elevtid, er der heller ikke decideret lærer-rettetid ud fra elevtid.

Evaluering

Eleverne kan evaluere forløbet via Lectio-spørgeskema – svarene kan evt. bruges som indspark til evalueringsmodulets mere dialogbaseret evaluering.

Videndeling

De to involverede faglærere skal senest 3 uger efter forløbet have udfyldt et dokument, hvor indholdet i AT5 forløbet beskrives samt gode ideer og evt. forslag til ændringer. Dette dokument placeres i AT5-mappen i Lectio til inspiration for kommende AT5 forløb.
 

Progression - Fra AT4 over AT5 til AT6

 

AT-faglige mål

Kompetencer

AT4

A.      tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

B.      foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.      vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

selv formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og besvares underspørgsmål.  Der er også metodeafsnit som i AT3.

mundtligt formidle fagligt stof på rejsen med udgangspunkt i en form for oplæg/talepapir: disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.

 

AT5

A.      tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

B.      foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

C.      perspektivere sagen

D.     vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

E.      demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

... leve op til alle læreplanens faglige mål.

… gå til vejledning.

Krav til og feedback på synopsis skal være samstemt med VGs officielle dokumenter om AT (se AT3 & AT4)

AT6

Som for AT5

Årsprøve hvor eleverne er til individuel prøve baseret på AT5.

Eleverne skal bedømmes ud fra de gældende AT bestemmelser.