DHO   FFF   SRO   SRP   VG  ?  ?  ?    VG på WWW      Log ind   Skift kode  

Styredokument for AT3

Årgang - altså det år, hvor klassen startede på VG:     2012     2013     2014     2015   2016

Årgang 2013

AT3-styredokument for årgang 2013(pdf)

AT-faglige mål

I AT3 skal der arbejdes med følgende AT-faglige mål fra læreplanen:

-          B. foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf*

-          D. vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

*Inden for det faglige mål B, er det vigtigt at pointere at eleverne ikke selv opstiller en problemformulering, men derimod arbejder med at konstruere underspørgsmål til en læreropstillet problemformulering.

Kompetencemål

konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT2)

…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger (tag udgangspunkt i hvad de har lært i AT1).

konkludere på problemformuleringen/sagen

Produktkrav

En synopsis. Men ikke en fuldstændig synopsis, jf. nedenstående to punkter:

·         Eleverne gives en lærerformuleret, tværfaglig problemformulering og skal selv konstruere og besvare underspørgsmål skriftligt.

·         Desuden skal eleverne skrive et metodeafsnit og komme med en konklusion på problemformuleringen, altså sagen.
Organiseringen af AT3 – Rammer og praksis

Der tilføres 10 elevmoduler til forløbet – som udgangspunkt 5 moduler til hvert fag.

Indledningsvis faglige moduler, dernæst afslutningsvis et skrivemodul og endeligt et evalueringsmodul.
(Model for modulfordeling ses nedenfor. Lærerne kan godt anvende en anden fordeling, såfremt det giver bedre mening).

Bemærk: Eleverne skal i dette forløb introduceres til dokumentet ”AT-eksamen, den tredelte prøve”. (findes bl.a. her i Lectio: AT/Generelle AT-styredokumenter.)

Bemærk: Der er IKKE elevtid til forløbet, men eleverne udarbejder gruppevis (f.eks. 4 pr. gruppe) (del) synopsis i løbet af AT-forløbet. Da der ikke er elevtid, er der heller ikke decideret lærer-rettetid ud fra elevtid.

Praksis. 10 elevmoduler, der kunne udmønte sig på følgende måde:

 

Fag X

Fag Y

Indledende faglige moduler (8),

 

Afholdes med 4 i hvert fag

4 moduler

4 moduler

Temaer for de 4 moduler:
1. faglig introduktion til den fælles sag, herunder et hovedspørgsmål  (problemformulering)

2. Metodiske overvejelser

3. Arbejde med underspørgsmål i grupper

Skrivemodul (1)
Begge lærere til stede

Sammenskrivning af de underspørgsmål, der gruppevis er arbejdet med i fagene.

Evalueringsmodul (1)

Begge lærere til stede

Evaluering af generelle træk ved de udarbejdede synopser.
Evaluering af forløbet

 

Modul- og timeforbrug AT3

 

 

Elev-
moduler

Klokketimer

Lærerløntimer

(faktor 2,67)

Pr.lærer

Modulnorm AT3

10

15

40,05

 

Normalt 5 pr.lærer

5

7,5

20,02

20,02

bogføres

   

I alt pr. lærer

20,02

         

Udmøntes i skemaet således:

       

fagmoduler

       

   fag x

4

6

16,02

16,02

   fag y

4

6

16,02

 

Skrivemodul

 (tilstedeværelse af begge lærere)

1

1,5

1,5

1,5

Fællesevauleringsmodul

(tilstedeværelse af begge lærere)

1

1,5

1,5

1,5

I alt pr. lærer

6

9

 

19,02

Den ekstra time, der bogføres kan f.eks. bruges til organisering af evalueringen 

 

 

Progression - Fra AT2 over AT3 til AT4

 

AT-faglige mål

Kompetencer

AT2

A.        tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

 

…se to fags belysning af et emne.

…kunne besvare metodisk funderede underspørgsmål til et emne og kunne selv konstruere underspørgsmål ved anvendelse af fagenes  metode, empiri (muligt materiale) og teori.

AT3

B.        foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.        vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

konstruere og opstille underspørgsmål samt besvare disse

…skrive et metodeafsnit, der forholder sig til eget metodisk arbejde og metodiske overvejelser om muligheder/begrænsninger

konkludere på problemformuleringen/sagen

AT4

A.        tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

B.        foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

D.        vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

selv formulere en tværfaglig problemformulering. Der skal opstilles og besvares underspørgsmål.  Der er også metodeafsnit som i AT3.

mundtligt formidle fagligt stof på rejsen med udgangspunkt i en form for oplæg/talepapir: disposition, mindmap, cue cards, stikord, etc.